Text

The work of Lore Stessel emerges in an intense process of attraction and repulsion between photography and painting. For Stessel, photography captures a lot of detail in a short concentration span, maintaining a direct relation to reality, whereas painting offers freedom, materiality and possibilities to create. Stessel’s work often addresses the human being, be it in its physical presence or its legacy. She is fascinated by the beauty of daily routines, small gestures and the power of movement.

 

Tussen aantrekken en afstoten

Hoe breng je schilderkunst en fotografie zo dicht mogelijk bij elkaar? Deze zoektocht ligt aan de basis bij het werk van Lore Stessel (°1987). Ze confronteert fotografie met schilderkunst, verzoent beide of doet met het ene medium het andere teniet. Haar werk voltrekt zich in het proces van aantrekken en afstoten, waarbij het ene medium onmisbaar is voor het andere. Daar waar fotografie veel details vat in een kort ogenblik van concentratie en een rechtstreekse relatie met de werkelijkheid heeft, biedt schilderkunst haar veel vrijheid, materialiteit en mogelijkheden tot creëren. De voorbije vier jaar benut ze voordelen van beide media om een persoonlijke beeldtaal te ontwikkelen.

Haar werkproces vindt grotendeels plaats in de donkere kamer, waar Stessel een lichtgevoelige emulsie op een opgespannen canvas schildert. Ze projecteert daarop het negatief van haar foto en giet er ontwikkelaar over. Daar stuurt ze waar het beeld al dan niet zichtbaar moet worden en wacht nieuwsgierig tot het moment waarop het beeld zich onthult. Het complexe procedé brengt onvoorziene afwijkingen en toevalligheden met zich mee, zoals vlekken of verkleuringen, wat elk beeld uniek maakt. Sommige onverwachtheden omarmt Stessel terwijl ze andere zaken weer wegwerkt. Er ontstaat een boeiende dialoog tussen de hand van de kunstenares en de techniek. Hoe meer interactie er ontstaat, hoe dichter fotografie en schilderkunst naar elkaar toegroeien. Ze mag dan wel gebruikmaken van een fotografisch proces, haar arbeidsintensieve en fysieke manier van werken, veelal op lichaamsformaat, leunen dicht aan bij een schilder.

Haar onderwerpen gaan vaak over mensen met aandacht voor het lichamelijke of iets wat de mens achterlaat. Stessel houdt van de schoonheid van alledaagse handelingen, kleine gebaren en de sierlijkheid van bewegingen. Ze zet niets in scène maar laat zich leiden door details en persoonlijke indrukken. De beelden zijn geen getuigenis van de realiteit, maar vertalen eerder een gemoedstoestand, waar tijd noch plaats van belang zijn. Ook met haar techniek en materiaalgebruik benadrukt ze dat haar beelden slechts een representatie van de werkelijkheid zijn die het midden houden tussen abstractie en representatie, tussen object en materiaal. Vaak stopt het beeld onverwachts of is het ongewoon geplaatst op het doek, waardoor een deel van het beeld er afgevallen lijkt en er boven-, onderaan of aan de zijkanten veel vrije ruimte is. Met rafelende of golvende randen doemt het beeld op uit het canvas. De delen van het doek waar de foto ontwikkeld is in wit-, zwart- en grijswaarden, zijn even belangrijk als grote partijen wit, onbewerkt canvas. De beeldranden spelen een bepalende rol in hoe we de beelden lezen en interpreteren. Stessel weet hier met uitgekiende uitsnijdingen uit het fotografische kader los te breken.

Waar stopt het ene medium en waar begint het andere, of heffen ze elkaar op? Haar werk flirt met de subtiele begrenzing tussen fotografie, schilderkunst en soms ook tekenkunst. Sommige werken zijn eerder fotografisch. Pas na aandachtig kijken, ontdek je dat er meer aan de hand is. Andere werken ogen schilderijen door vegen, spatten, vlekken of aflopende druppels totdat fragmenten met zo veel details het fotografische aspect verraden. Soms neigt haar werk zelfs naar een houtskooltekening door de wazige afdruk met bijzondere textuur. Uiteindelijk gaat het niet om welk medium Stessel nu brengt maar over de manier waarop ze weet te raken. Haar mysterieuze beelden geven hun geheimen niet meteen prijs, maar hun ongrijpbare en introverte aard prikkelen de kijker om actief op zoek te gaan. Het verdwijnen en verschijnen van de beelden op canvas zorgt voor een onweerstaanbare gevoeligheid, aantrekkingskracht en schoonheid waarnaar je kan blijven kijken.

April 2017, Indra Devriendt.

 

 

Entre attraction et répulsion

Comment rapprocher le plus possible peinture et photographie ? Cette quête est à la base du travail de Lore Stessel (°1987). Elle confronte photographie et peinture, concilie les deux, libère l’une de l’autre. Son travail s’accomplit dans un processus d’attraction-répulsion où un medium est essentiel à l’autre. Là où la photographie saisit beaucoup de détails dans un court instant de concentration et a une relation directe avec la réalité, la peinture, elle, lui offre beaucoup de liberté, de matérialité et d’occasions de créer. Ces quatre dernières années, elle a exploité les avantages des deux médias pour développer un langage personnel.

Son processus de travail a lieu en grande partie dans la chambre noire, là où Stessel peint sur la toile avec une émulsion sensible à la lumière. Là-dessus elle projette ensuite le négatif de sa photo et y verse le révélateur. Puis elle dirige l’image là où elle doit ou non devenir visible et, curieuse, elle attend que l’image se révèle. Ce procédé complexe amène avec soi des anomalies inattendues, des hasards, comme les taches ou les colorations, ce qui rend chaque image unique. Stessel accepte certains imprévus alors qu’elle en rejette d’autres. Il se crée un dialogue captivant entre la main de l’artiste et la technique. Plus d’interactions se produisent, plus la photographie et la peinture s’entrelacent. Elle a beau utiliser un procédé photographique, sa manière de procéder, physique et intense, le plus souvent sur grand format, se situe du côté du peintre.

Ses sujets traitent souvent des gens, avec une attention au corps ou à quelque chose que la personne laisse derrière soi. Stessel aime la beauté des actions quotidiennes, des petits gestes, de la grâce du mouvement. Elle ne met rien en scène mais se laisse guider par des détails, par des impressions personnelles. Ses images ne sont pas témoins de la réalité mais disent plutôt un état d’âme, où ni le lieu ni le temps ne sont importants. Aussi, au travers de sa technique et des matériaux employés, elle met l’accent sur le fait que ses images ne sont qu’une représentation de la réalité se tenant entre abstraction et représentation, entre objet et matériau. Souvent l’image s’arrête brusquement ou elle est placée sur la toile de manière inaccoutumée, ce qui fait qu’une partie semble en avoir été éliminée et beaucoup d’espace libre se trouve en haut, en bas ou sur les côtés. L’image surgit de la toile avec des bords qui s’effilochent, qui oscillent. Les parties blanches de toile vierge sont aussi importantes que celles où la photo est développée en valeurs de blanc, de noir et de gris. Les bords de l’image jouent un rôle décisif sur la manière dont nous lisons et interprétons les images. Stessel sait ici forcer le cadrage photographique avec des découpages bien étudiés.

Où s’arrête un medium et où commence l’autre, où s’annulent-t-ils réciproquement ? Son travail flirte avec la frontière subtile entre photographie, peinture et parfois aussi dessin. Certains travaux apparaissent initialement comme photographiques. Mais, après avoir regardé attentivement, on y découvre beaucoup plus. D’autres travaux sont proches de la peinture à cause des taches, des souillures, des éclaboussures et des gouttes qui coulent, jusqu’au moment où les fragments d’image si riches en détails finissent pour trahir la nature photographique de celle-ci. Parfois son travail tend à ressembler à un fusain à cause de l’empreinte floue et de sa texture particulière. Finalement, il ne s’agit pas de savoir quel medium Stessel utilise mais comment elle parvient à nous toucher. Ses images mystérieuses ne dévoilent pas tout de suite leurs secrets, leur caractère évasif et introverti stimule le spectateur à regarder activement. Le disparaître et l’apparaître des images sur la toile leur confère une irrésistible sensibilité, une force d’attraction et une beauté qui forcent l’envie de continuer à regarder.

Avril 2017, Indra Devriendt